Κυριακή, 30 Μαρτίου 2008

NGC 2451, NGC 2023, NGC 2024, IC 434.

NGC 2451 σε απόσταση 850 έτη φωτός, είναι ένα από τα πιο λεπτότερη ανοικτά σμήνη για τους παρατηρητές με κιάλια ή μικρά τηλεσκόπια. Είναι μια φωτεινή, ανώμαλη ομαδοποίηση 30-40 αστεριών από τα οποία τα 11 αστέρια του είναι 6ου μεγέθους και είναι απλωμένα σε μια περιοχή που αντιστοιχεί 1,5 φορά του μεγέθους της πλήρης σελήνης. Το πιο εντυπωσιακό μέλος της ομάδας είναι ο έξοχος κοκκινωπός γίγαντας c Puppies (γ Κουτάβι)με μέγεθος 3,6. Αυτή η συστάδα είναι περίπου 40 εκατομμύριο ετών, με τα μέλη των νέων μπλε αστεριών.

NGC 2451 (Distance from observer 850.00 ly), is one of the finest open clusters for binocular and small telescope users. It is a bright, irregular grouping of 30-40 6th to 11th magnitude stars spread out over an area 1.5 times the size of the full Moon. The brightest member of the group is the reddish 3.6 magnitude supergiant. This cluster is about 40 million years old, with lots of young blue stars.

NGC 2023 είναι ένα σκοτεινό νεφέλωμα. Τα σκοτεινά νεφελώματα είναι γιγάντια σύννεφα σκόνης και αερίων. Οι πολύ υψηλές συγκεντρώσεις της σκόνης έχουν σαν αποτέλεσμα την παρεμπόδιση όλου σχεδόν του φωτός να ελευθερωθεί από τα αστέρια που αποτελούν το υπόβαθρο, καθιστώντας αυτήν την περιοχή του ουρανού σκοτεινή.
Επειδή τα νεφελώματα είναι εξασθενημένα, τα εκτεταμένα αντικείμενα με την πολύ χαμηλή φωτεινότητα της επιφάνειας και χαμηλή ενίσχυση παρέχουν συχνά τις καλύτερες απόψεις.
Το διασημότερο νεφέλωμα είναι το νεφέλωμα του Ωρίωνα, το οποίο είναι ένα νεφέλωμα που συνδυάζει παράλληλα την εκπομπή και αντανάκλαση.

NGC 2023 is a dark nebula. Nebulae are giant clouds of dust and gas. Dark nebulae have a higher concentration of dust, which blocks almost all light from background stars, making this region of sky dark and featureless. A telescope is needed to observe almost all nebulae, because nebulae are faint, extended objects with very low surface brightness, low magnification will often provide the best views. The most famous nebula is the Orion Nebula, which is a combination emission and reflection nebula.

NGC 2024 είναι ένα νεφέλωμα εκπομπής. Τα νεφελώματα είναι γιγαντιαία σύννεφα σκόνης και εκπομπής αερίου υδρογόνου που είναι πολύ κοντά στις περιοχές των νέων θερμών αστεριών. Το φως από τα αστέρια θερμαίνει το αέριο υδρογόνου, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του μέχρι 10.000 Κ. Σε αυτήν την θερμοκρασία, το σύννεφο αερίου που καίγεται είναι κόκκινο, δίνοντας έτσι στα νεφελώματα εκπομπής την ευδιάκριτη κοκκινωπή εμφάνισή τους. Για την παρατήρηση, σχεδόν όλων των νεφελωμάτων, απαιτείται τηλεσκόπιο.

NGC2024 is an emission nebula. Nebulae are giant clouds of dust and gas. Emission nebulae are regions of hydrogen gas very close to young, hot stars. Light from the stars heats the hydrogen gas, raising its temperature up to 10 000 K. At this temperature, the gas cloud glows red, giving emission nebulae their distinct reddish appearance. A telescope is needed to observe almost all nebulae.

IC 434 είναι και αυτό ένα νεφέλωμα εκπομπής, με όμοια χαρακτηριστικά όπως το NGC 2024.

IC 434 is an emission nebula.